• Klientidele

http://www.tui.ee/getmedia/d24734d3-1116-4419-84f3-e836d08625c5/EE-standard-form


​Reisikorraldaja TT Baltics SIA (TUI BALTICS) pakettreisilepingu standardinfo teabeleht

 1. Käesolev vorm on kohustuslik reisikorraldajale ja kui reisipakett on müüdud edasimüüja kaudu, ja peab olema esitatud reisijale nagu lepingueelne teave reisipaketti ostmisel.
 2. Käesolev vorm peab sisaldama lepingueelset standartteavet ja olema avalikustatud TT Baltics SIA (TUI Baltics) internetilehtedel www.tui. Lt, www.tui.lv, www.tui.ee juhul, kui reisipakett on ostetud interneti kaudu või otsemüügi kaudu.
 3. Vormis esitatud informatsioon vastab sisule, mis on esitatud Lisas 1. A, B ja C lõikedes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 25 novembri 2015 direktiivis (EL) 2015/230 (seotud reisipakettidega ja reisijateveoga), mis muudab määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83 / EL ning tunnistab kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314 /EEC

STANDARDINFO VORM

Teile pakutavate reisiteenuste kombinatsioon on reisipakett Euroopa Parlamenti ja 25 novembri 2015 Nõukogu direktiivi (EL) 2015/2302 mõistes ja on seotud reisikorraldamisega, mis muudab määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83 / EL ning tunnistab kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314 /EEC (edaspidi Direktiiv (EL) 2015/2302).

Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Reisikorraldaja TT Baltics SIA (TUI Baltics) vastutab täielikult reisipaketti teenuste korraliku ostutamise eest.

Reisikorraldajal TT Baltics SIA (TUI Baltics) on olemas kehtiv tagatis, et tagastada reisijate poolt tehtud maksed ja, kui reisipakett sisaldab reisijavedu, tagada reisijate tagasisõit juhul, kui reisikorraldaja muutub maksejõuetuks.

Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased reisija peamised õigused

 • Reisija peab saama kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimis
 • Reisikorraldaja vastutab lepinguga ettenähtud teenuste nõuetekohase osutamise eest.
 • Reisijale on antud hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, reisikorraldaja või -vahendajaga ühenduse saamiseks.
 • Reisija võib mõistliku etteteavitamiseajaga ja võimalike lisatasudega üle anda oma pakettreisi teisele isikule.
 • Reisipakettihind võib suureneda järgmistel tingimustel:
 • Teatud kulude suurenemine (kütusehind või muud reisijate vedamiseks kasutatud viiside hinnad, maksud ja kolmada osa tasud, mis sisalduvad reisipakettis, kuid ei ole otseselt seotud reisiteenuste osutamisega või valuutakurs, mis on seotud pakettihinnaga);
 • Leping jätab sõnaselgelt sellise hinnatõusu võimaluse;
 • Reisijat teavitatakse hinnatõusust hiljemalt 20 päeva enne reisiväljumist.
 • Juhul, kui hinnatõus on rohkem kui 8 % (kaheksa protsenti) kogu pakettreisi maksumusest, on reisijal õigus taganeda reisilepingust. Kui reisikorraldajal on õigus tõsta pakettreisi hinda, siis on reisijal õigus pakettreisi hinna alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.
 • Reisijal on õigus taganeda lepingust ja saada tagasi juba makstud tasud täies mahus juhul, kui on toimunud pakettreisi olulised muudatused, väljaarvatud pakettreisi hinnamuutus. Kui vahetult enne reisi algust reisikorraldaja tühistab pakettreisi siis on reisijal õigus saada tagasi juba makstud reisitasu ja hüvitist juhul, kui see on asjakohane.
 • Reisjal on õigus reisilepingust taganeda ja tühistada broneering hüvitist maksmata erandjuhtudel, näiteks, sihtkohtadel esineb tõsised turvalisuse probleeme, mis võivad mõjutada pakettreisi.
 • Lisaks, võib reisija taganeda reisilepingust igal ajal enne reisi algust, kuid makstes asjakohast ja põhjendatud annulleerimistasu.
 • Juhul, kui peale reisi algust ei ole võimalik osutada mõned teenused, mis sisalduvad reisipakettis, peab pakuma alternatiivteenused lisatasuta. Reisija või reisilepingust taganeda ilma annulleerimiskuludeta juhul kui teenuste mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust kõrvaldanud.
 • Reisijal on õigus saada hinnasoodustust või kompensatsiooni juhul, kui reisiteenuseid ei osutata või teenused on osutatud mittenõuetekohaselt.
 • Reisikorraldaja peab aitama reisijat juhul, kui reisija satub raskustesse.
 • Kui reisikorraldaja muutub maksejõuetuks siis tagastakse juba tehtud maksed. Kui reisikorraldaja muutub maksejõuetuks reisiajal ja kui traspordivedu oli reisipakettis hinnas sees, siis reisija tagasivedu on garanteeritud.
 • TT Baltics SIA (TUI BALTICS) reisikorraldajal on olemas finantstagatis: TT Baltics SIA kindlustuspoliisi number on LV18-35-10000027-0, tagatise suurus: 2 000 000 EUR, AAS "BTA Baltic Insurance Company".
 • Reisija saab pöörduda järgmisesse asutusesse – Consumer Rights Center, Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010, e-mail ptac@ptac.gov.lv, tel.nr. +371 65452554, maksejõuetuse tõttu ei saa TT Baltics (TUI Baltics) lepingust tulenevaid kohustusi täita.
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse https://eurlex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET
Me kasutame küpsiseid. Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamise eeskirjadega: Cookie policy